Stapeldiagram över bemanningssituation
64 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att de är för få som ska göra för mycket.

Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Finansförbundet intervjuat nära 5000 medlemmar om deras arbetsmiljö. Igår släpptes rapporten.

Undersökningen visar att medarbetare i finansbranschen drabbats hårt av allt tuffare krav och rationaliseringar. Sedan finanskrisen har det på både internationell och nationell nivå införts ett stort antal lagar och regelverk. Implementeringen och efterlevnaden av regelverken har inneburit en mycket kraftigt ökad arbetsbörda.

Parallellt med den större regelbördan pågår ständigt rationaliseringar. Genom att minska personalstyrkan vill företag sänka sina kostnader och öka sina vinster. En kortsiktig lösning med långsiktiga kostnader, när allt färre anställda ska göra allt mer – och stressen ökar.

Två av tre medlemmar i Finansförbundet upplever att arbetet är för stressigt. 64 procent anser att de är för få som ska göra för mycket, sedan 2004 har andelen som anser att verksamheten är underbemannad ökat med 15 procentenheter. Det är inte ovanligt att arbeta på lunchen och/eller hoppa över fikarasterna för att hinna med sitt arbete.

Arbetet följer med finansanställda ut från kontoret, de kan inte koppla ifrån och tankarna fortsätter mala. 41 procent av de som deltog i undersökningen upplever att deras privatliv (familj, barn, vänner och fritid) blir lidande av deras arbetssituation.

En stressig arbetssituation och svårigheter att koppla bort är något som i längden kan vara direkt hälsofarligt. Var tionde uppger att de varit sjukskrivna på grund av sin arbetssituation det senaste året. Två av tre har under det senaste året arbetat när de borde ha sjukskrivit sig, den främsta anledningen till det är den pressade arbetssituationen.

Bland de som varit sjukskrivna är det vanligt med långtidssjukskrivningar. Finansförbundets undersökning visar att arbetsmiljöarbetet brister på arbetsplatserna. Ofta saknas förebyggande rutiner för att motverka skadliga arbetsmiljöer. Detta är sannolikt en bidragande orsak till att så många medlemmar upplever att de har en dålig arbetsmiljö. Nästan hälften av de långtidssjukskrivna uppger att de saknar en rehabiliteringsplan. Åtta av tio uppger att det inte upprättades en arbetsskadeanmälan i samband med deras arbetsrelaterade sjukskrivning.

Det går att förbättra arbetsmiljön, men det kräver ett strategiskt arbete med samverkan, rutiner och mål. För att uppnå en god arbetsmiljö måste frågorna prioriteras och tas på allvar. Det behövs ett förebyggande arbete för att identifiera och motverka arbetsmiljöproblem och ett aktivt rehabiliteringsarbete som stöttar och hjälper den som varit sjuk att återgå till sitt arbete.

Finansförbundet ser allvarligt på den försämrade arbetsmiljön i branschen. På förbundets kongress förra veckan beslutades att alla indikatorer som mäts i arbetsmiljöundersökningen ska ha förbättrats till 2019, förbundet kommer arbeta hårt både på central och lokal nivå för att göra detta kongressbeslut till verklighet.

Karin Kristensson, utredare

Dela
Två av tre finansanställda upplever att arbetet är för stressigt