Man vid dator
Får du tillräckligt stöd och kunskap vid införandet av nya IT-system?

Jobbar du i en mängd olika IT-system varje dag? Kräver en arbetsuppgift att du loggar in i en massa olika system? Upplever du stress över IT-strul men har ingenstans att vända dig med dina frågor?

Den moderna arbetsmiljön innebär så mycket mer än lokaler, ergonomi och ventilation. Brister i programvaror och IT-system är en viktig källa till stress och frustration på många av dagens arbetsplatser. Detta uppmärksammas av Arbetsmiljöverket i en ny rapport om den digitala arbetsmiljön.

Mängden IT-system som handläggare förväntas kunna hantera har ökat markant de senaste åren. Vissa yrkesgrupper använder så många som 20–30 olika system i sitt arbete. Utvecklingen i informationstekniken går snabbt; när ett system väl kommit på plats kan det ofta vara föråldrat. Ofta finns inte rätt kompetens ens hos arbetsgivare.

När nya avancerade IT-system införs får anställda bristande kunskap och stöd i hur systemen ska användas och vad de ska uppnå. Kraven på att ha rätt digital kompetens ökar hela tiden och många känner oro och stress över att förväntas känna till och kunna använda alla digitala redskap. Att känna att man inte behärskar arbetsredskapen är en känd faktor till stress, säger professor Bengt Sandblad, en av forskarna bakom rapporten.

Rätt kunnande och kompetens hos medarbetarna är en viktig fråga för företagens framgång och Finansförbundet anser att god digital arbetsmiljö behöver prioriteras. Anställda ska ges utrymme och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling på arbetstid. Vid införandet av nya IT-system måste berörda anställda garanteras stöd och utbildning. Många medlemmar upplever stress över krav på digital kompetens samtidigt som ansvaret för vidareutbildning och kompetenshöjning i allt högre utsträckning läggs på den enskilda medarbetaren. Det finns eller ges inte tid och möjlighet till kompetensutveckling på arbetstid och Finansförbundet är mycket kritiska till denna utveckling. Arbetsgivare ska garantera arbetstagare den tid och det stöd som krävs vid införandet av nya system.

För att lösa digitala arbetsmiljöproblem behövs stöd från ledningen och fokus på användbarhets- och arbetsmiljöarbete. Både beställare och leverantörer av digitala produkter måste beakta vilka arbetsmiljökonsekvenser produkterna kan ge. En metod för att hålla koll på den digitala arbetsmiljön, som föreslås i Arbetsmiljöverkets rapport, är lokala IT-skyddsronder där chefer, skyddsombud och teknikkunnig personal kan gå igenom systemen, tidsåtgång, sekretess med mera och tar fram åtgärdslistor med tydlig ansvarsfördelning så att problemen åtgärdas.

Hur ser det ut på din arbetsplats? Får du tillräckligt stöd och kunskap vid införandet av nya system? Känner du att de digitala kraven som kommer med många olika IT-system som behandlar sekretessbelagda frågor går att leva upp till med den utbildning du får? Skulle införandet av digitala skyddsronder kunna vara ett alternativ?

Karin Kristensson, utredare

Dela
IT-skyddsronder för att underlätta den digitala arbetsmiljön