Medarbetare som mår dåligt
Finansförbundets fackliga rådgivning får så gott som dagligen samtal från medarbetare som är sjukskrivna på grund av stress.

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat med 50 procent i Sverige. Psykisk ohälsa är den dominerande orsaken till sjukskrivning. 41 procent av kvinnorna och drygt 30 procent av männen som är sjukskrivna hade en psykisk diagnos. Över tid har samma diagnoser dominerat när det gäller sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa. Drygt nio av tio finns inom kategorierna ångestsyndrom och förstämningssyndrom och i dessa kategorier är det i sin tur två diagnoser som sticker ut; anpassningsstörning och reaktion på svår stress som bland annat rymmer utmattningsdepression och diagnosen depressiv episod.

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) gjorde förra året en genomgång av forskningen när det gäller samband mellan faktorer i arbetsmiljön och symptom på depression samt utmattningsdepression. Där konstateras att känslan av att kunna påverka sitt arbete, att ha kontroll och uppleva att man blir rättvist behandlad har betydelse. Orimliga krav, bristande medmänskligt stöd eller för liten belöning för utfört arbete i förhållande till prestation, är faktorer som ökar risken.

Mycket forskning visar att förklaringen till psykisk ohälsa ligger i organisationen och i sättet att organisera arbetet. Det saknas förståelse för problematiken och det handlar om kulturen på arbetsplatsen. Många som blir sjuka upplever också att det finns en skuldkultur i många företag, att man betraktas som en svag person som inte orkar med. Man bli en belastning som det sprids rykten om på arbetsplatsen. En stor del av forskningen om utbrändhet visar att den beror på långvarig och skadlig stress, framförallt på grund av hög arbetsbelastning. Första tecknen är att man blir emotionellt utmattad, därefter cynisk till den egna organisationen och nedvärderar kunder och klienter. Till slut går det ut över prestationen, man förmår inte känna att man gör ett bra jobb.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö antas i september i år. Den behandlar stress, arbetstider, konflikter och kränkande särbehandling. Enligt förslaget ska arbetsgivare se till att anställda inte får en ohälsosam arbetsbelastning, se till att det finns rutiner vid kränkande behandling och bedöma risker för ohälsa vid konflikter.

Arbetsgivarna är överlag kritiska till den nya föreskriften och anser att den växande psykiska ohälsan inte bara orsakas av missförhållanden på jobbet och att frågan är för komplex för att detaljregleras i en bindande föreskrift. Svenskt Näringsliv har nyligen släppt en rapport där de diskuterar vad som ligger bakom utvecklingen och hur förändringar av arbetslivet inverkar på hälsan. Ny teknik, nya arbetssätt och förändrade anställningsformer är faktorer som påverkar både arbetsvillkor och privatliv.

Den psykiska ohälsan är en fråga som berör många anställda inom finansbranschen. Finansförbundets fackliga rådgivning får i stort sett dagligen samtal från medlemmar som är sjukskrivna på grund av stress där ökade krav i form av orimligt högt satta mål och minskad möjlighet att påverka gör att individen inte orkar i längden. Många beskriver det som att man hela tiden måste prestera 110 procent och att det inte är okej att ha en dålig dag eller en period där man av olika anledningar inte orkar prestera lika mycket.

”Sjukskriven sedan maj 2014. Åter på 50% – men får inga arbetsuppgifter. Går till jobbet och sitter bara av tiden…”

”Kan arbetsgivaren sparka mig på grund av att jag drabbats av en depression?”

”Omorganisation på jobbet och ökad arbetsbelastning blev för mycket. Jag brände ut mig…”

Vad är viktigt för att du ska må bra på jobbet? Vad får dig att må dåligt? Skriv gärna och berätta!

Marie Löök Birgersson, utredare

Dela
När jobbet gör dig sjuk