Dela på vabben!

Sjukt barnI finansbranschen är kvinnor hemma med sjuka barn i större utsträckning än män. Enligt 2016 års statistik stod männen för 34 procent av vab-dagarna och kvinnorna för 66 procent. Fenomenet är inte något specifikt för finansbranschen utan återfinns i alla sektorer av arbetsmarknaden.

Ojämställda strukturer påverkar kvinnors och mäns fördelning av det obetalda arbetet då kvinnor tar större ansvar för familj och hem. Kvinnors obetalda arbete genererar stora löneskillnader mellan könen. Under ett liv uppgår livslöneskillnaden mellan kvinnor och män till flera miljoner. När vi bildar familj stagnerar kvinnors inkomstutveckling samtidigt som mäns karriär och inkomster fortsätter öka. Även kvinnors hälsa försämras när det dubbla arbetet skapar stress och press.

Så vad är lösningen? Att män tar större ansvar för det obetalda arbetet, såklart. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet. Alla ska få samma möjligheter att få en god kontakt med sina barn. Alla ska få samma möjligheter att göra karriär och få en bra lön.

Ofta är det inte ekonomin som styr valet av vem som ska vara hemma, det är kön. När det gäller föräldraledigheten tror familjer ofta att de väljer efter ekonomi, men Försäkringskassan har visat att det faktiskt är kön som styr. Det kan vara något att komma ihåg vid nästa köksbordssamtal. När barnen är sjuka; skriv upp varje vab-dag och räkna ut hur många dagar ni tar varje vecka, månad och år, eller varför inte dela upp varje vab-dag så att båda hinner komma in till arbetet och uppdatera sig om läget? Det går också att överlåta vab-dagar till en vän eller släkting.

Den känns oftast enklast att följa gamla strukturer och invanda mönster. Men att välja den lite krångligare vägen, den som tar emot lite, kan på längre sikt skapa ett mer jämställt och bättre samhälle för alla.

Karin Kristensson, utredare

Kommentarer inaktiverade för Dela på vabben!

Vem tar chefen en öl med efter jobbet idag?

After work med öl

Sociala nätverk är ofta könshomogena.

Under ett liv tjänar kvinnor flera miljoner kronor minde än män. Det finns många anledningar till ojämställdheten. Kvinnor och män arbetar med olika arbetsuppgifter i olika sektorer. Det kvinnor gör, kvinnors arbete och arbetsuppgifter, värderas lägre än det män gör. Det finns fler män än kvinnor på ledande positioner. Kvinnors och mäns potential bedöms olika och kvinnor framstår som mindre intressanta chefskandidater.

Stereotyper och fördomar om mäns och kvinnors ledarskap påverkar följaktligen vilka som erbjuds chefspositioner. Detta förstärks av ett socialiserat beteende där vi anförtror oss, relaterar till och speglar oss i människor som liknar oss.

På högre positioner där män redan är överrepresenterade väljer därför män andra män. De förlitar sig till och föredrar personer som är lika dem själva och vill ha dem som medarbetare. Det upplevs som enkelt helt enkelt. Det blir lättare att byta några snabba ord och fatta beslut med kort varsel. De upplever att de förstår varandra bättre.

Att vi vänder oss till personer som likar oss själva innebär också att män går och lunchar med män. De ordnar aktiviteter eller tar en öl efter jobbet. Sociala nätverk är ofta könshomogena. Det kanske kvinnorna också gör – men vilka sitter på makten?

Resultat av detta blir att manliga chefer har sämre information om kvinnliga underställda än manliga. Den som rekryterar får mycket bättre information om den ena sökanden. Vi tror att vi värderar två sökande lika, men det gör vi inte, eftersom vi snackat i timmar med den ena men kanske bara har förutfattade meningar om den andra. På detta sätt kan en till synes oskyldig after work upprätthålla strukturen av fler män på ledande positioner.

Läs mer om homosocialitet och vilka effekter det får: http://www.genus.se/ord/homosocialitet/

Karin Kristensson, utredare

Kommentarer inaktiverade för Vem tar chefen en öl med efter jobbet idag?

Två av tre finansanställda upplever att arbetet är för stressigt

Stapeldiagram över bemanningssituation

64 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att de är för få som ska göra för mycket.

Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Finansförbundet intervjuat nära 5000 medlemmar om deras arbetsmiljö. Igår släpptes rapporten.

Undersökningen visar att medarbetare i finansbranschen drabbats hårt av allt tuffare krav och rationaliseringar. Sedan finanskrisen har det på både internationell och nationell nivå införts ett stort antal lagar och regelverk. Implementeringen och efterlevnaden av regelverken har inneburit en mycket kraftigt ökad arbetsbörda.

Parallellt med den större regelbördan pågår ständigt rationaliseringar. Genom att minska personalstyrkan vill företag sänka sina kostnader och öka sina vinster. En kortsiktig lösning med långsiktiga kostnader, när allt färre anställda ska göra allt mer – och stressen ökar.

Två av tre medlemmar i Finansförbundet upplever att arbetet är för stressigt. 64 procent anser att de är för få som ska göra för mycket, sedan 2004 har andelen som anser att verksamheten är underbemannad ökat med 15 procentenheter. Det är inte ovanligt att arbeta på lunchen och/eller hoppa över fikarasterna för att hinna med sitt arbete.

Arbetet följer med finansanställda ut från kontoret, de kan inte koppla ifrån och tankarna fortsätter mala. 41 procent av de som deltog i undersökningen upplever att deras privatliv (familj, barn, vänner och fritid) blir lidande av deras arbetssituation.

En stressig arbetssituation och svårigheter att koppla bort är något som i längden kan vara direkt hälsofarligt. Var tionde uppger att de varit sjukskrivna på grund av sin arbetssituation det senaste året. Två av tre har under det senaste året arbetat när de borde ha sjukskrivit sig, den främsta anledningen till det är den pressade arbetssituationen.

Bland de som varit sjukskrivna är det vanligt med långtidssjukskrivningar. Finansförbundets undersökning visar att arbetsmiljöarbetet brister på arbetsplatserna. Ofta saknas förebyggande rutiner för att motverka skadliga arbetsmiljöer. Detta är sannolikt en bidragande orsak till att så många medlemmar upplever att de har en dålig arbetsmiljö. Nästan hälften av de långtidssjukskrivna uppger att de saknar en rehabiliteringsplan. Åtta av tio uppger att det inte upprättades en arbetsskadeanmälan i samband med deras arbetsrelaterade sjukskrivning.

Det går att förbättra arbetsmiljön, men det kräver ett strategiskt arbete med samverkan, rutiner och mål. För att uppnå en god arbetsmiljö måste frågorna prioriteras och tas på allvar. Det behövs ett förebyggande arbete för att identifiera och motverka arbetsmiljöproblem och ett aktivt rehabiliteringsarbete som stöttar och hjälper den som varit sjuk att återgå till sitt arbete.

Finansförbundet ser allvarligt på den försämrade arbetsmiljön i branschen. På förbundets kongress förra veckan beslutades att alla indikatorer som mäts i arbetsmiljöundersökningen ska ha förbättrats till 2019, förbundet kommer arbeta hårt både på central och lokal nivå för att göra detta kongressbeslut till verklighet.

Karin Kristensson, utredare

Kommentarer inaktiverade för Två av tre finansanställda upplever att arbetet är för stressigt

Är 40-timmarsveckan förenlig med ett jämställt modernt arbetsliv?

Kvinna pratar i mobil

Ohälsa och stress fortsätter att öka i arbetslivet. Kanske kan en lösning på problemet vara att ersätta heltid med ”lagomtid” utifrån individens behov?

Bodil Jönsson är professor vid Lunds universitet och hennes bok ”Tio tankar om tid” kom ut för 17 år sen. Jag var en av dem som läste boken och funderade en del kring tidsbegreppet och vad jag gör med min egen tid. Då för 17 år sen upplevde jag ofta att tid var en bristvara och att jag levde ett rätt stressigt liv. Idag som ensamstående tvåbarnsmamma har jag svårt att överhuvudtaget förstå varför jag kände mig stressad. Jag hade ju all tid i världen!

Nyligen släppte Bodils Jönsson en ny bok som heter ”Tio tankar om arbete”.  Bokens budskap är att vi aldrig varit så arbetsfixerade som nu trots att vi bara lönearbetar 15 procent av livets alla vakna timmar, varav 30 procent under arbetsför ålder. Enligt SCB har vi mer fritid nu än 1990. Hjälpmedel i hemmet, i kombination med rot- och rutavdrag, restauranger och färdigmat har gjort att de flesta ägnar mindre tid åt hemarbetet. Trots det stiger ohälsotalen och den största ökningen beror på stress. Vad är det då som gör oss stressade?

En förklaring är att jobbet upptar mycket av vår tankeverksamhet även när vi är lediga. Det gör att den fria tiden inte blir fri. Med utgångpunkt i hur lite vi egentligen jobbar så borde arbetet inte vara så dominant i våra liv. Ändå är många av oss ständigt uppkopplade mot jobbet. Gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut allt mera och vi läser och skickar jobbmail under dygnets alla timmar. Ett jobbigt arbetsrelaterat mail som vi läser precis innan vi ska sova påverkar nattsömnen, visar forskning från psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det kan ta flera timmar innan stressen går ur kroppen.

För att lösa en del av stressproblematiken vill Bodil Jönsson ersätta heltid med lagomtid. Målet med lagomtid är att livet ska gå ihop för den enskilde individen. I vissa perioder i livet har vi möjlighet och vill jobba mer, i andra tider, kanske när man har små barn, vill vi jobba mindre. Bodil Jönsson kallar det lagomtid och tänker sig att det ska vara något som man förhandlar med sin arbetsgivare om en gång om året.

Hon vill med begreppet ifrågasätta normen heltid, och som en följd deltid som många (framförallt kvinnor) tar till för att få ihop sina liv. Förhoppningen är att det på sikt ska vara självklart att vid den årliga löneförhandlingen inte bara komma överens om lön utan också om en arbetstid anpassad till den enskilde och dess situation. Bodil Jönsson anser att en lagstiftad 40-timmarsvecka för alla är omodernt 2016 och att vi gör fel som räknar allt i tid. Det är fel att tro att resultatet är direkt relaterat till hur många timmar vi lägger ner eftersom vi som individer är olika. Jag är benägen att hålla med.

Vad tycker du? Är 40-timmarsveckan förenlig med ett jämställt modernt arbetsliv? Varför är vi så upptagna med att tänka på jobbet när vi är lediga?

Dela gärna med dig av dina kommentarer och synpunkter!

Marie Löök Birgersson, utredare

Kommentarer inaktiverade för Är 40-timmarsveckan förenlig med ett jämställt modernt arbetsliv?

Moms är inte skatt på arbete

bankskatt_blogg_2016Ibland råder begreppsförvirring inom svensk politik. Det gäller i allra högsta grad den av regeringen tillsatta utredningen med uppgift att föreslå en skatt på den finansiella sektorn. Här försöker man lösa ett ”problem” genom att skapa ett långt värre problem. Finanssektorns momsundantag, som anses leda till överkonsumtion av finansiella tjänster, ska åtgärdas genom en höjning av arbetsgivaravgiften på finanssektorn. Hur kunde det blir så här tokigt?

Ingen skugga ska dock falla över utredaren och de två sekreterarna. Uppdraget kommer från finansdepartementet och regleras i kommittédirektivet där följande står: ”En särskild utredare ska ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn, som minskar den skattefördel som sektorn kan antas få till följd av att omsättning av finansiella tjänster har undantagits från mervärdesskatt.”

Om momsundantaget innebär en fördel kan diskuteras eftersom sektorn samtidigt går miste om avdragsrätt för ingående moms. Men grundproblematiken är att man inte utgår från vad moms egentligen är.

Moms är ingen skatt på arbete utan är och förblir en skatt på slutkonsumenten. När den finansiella sektorn undantas moms innebär det att finansiella tjänster blir för billiga i jämförelse med varor och tjänster som är momsbelagda. När du och jag konsumerar finansiella tjänster betalar vi inte lika mycket i slutpris som när vi konsumerar momsbelagda varor och tjänster.

I Norge har man anammat resonemanget att momsundantaget resulterar i att finansiella tjänster är för billiga i jämförelse med momsbelagd konsumtion. Där utreder man för närvarande återinförandet av moms på den finansiella sektorn.

Mycket talar för att den svenska utredningen kommer att åtgärda momsproblematiken genom att föreslå en skatt på finanssektorn kopplad till arbetsgivaravgiften. Det är varken logiskt eller rimligt och drabbar de anställda i branschen genom minskad sysselsättning.

Bankföreningens siffror visar att 16 000 arbetstillfällen kommer att försvinna inom branschen som en följd av bankskatten.

Nu återstår bara en sak för regeringen att göra.

Gör om och gör rätt!

Marie Löök Birgersson, utredare

Läs mer om vad Finansförbundet tycker i frågan om bankskatt

Kommentarer inaktiverade för Moms är inte skatt på arbete

Vem är rädd för Amelia?

Roboten Amelia

Den intelligenta roboten Amelia jobbar redan på banker i andra länder. Bildkälla: IPsoft

Att som anställd bli ersatt av en robot med artificiell intelligens (AI) låter som science-fiction men är redan en realitet på flera arbetsplatser. Det handlar inte längre om att arbetskraft ersätts med billigare arbetskraft utan om att den ersätts av robotar med AI. Så låt oss introducera den intelligenta roboten Amelia!

Amelia är en digital medarbetare i 30-årsåldern med blont kortklippt hår och blå ögon. Hon har kontorsriktig klädsel med svart kavaj, ljusblå skjorta och namnbricka på bröstet. Amelia är nyfiken och kan lära sig att utföra arbetsuppgifter i företag eller organisationer. Hon talar 72 språk och läser en text på samma sätt som vi människor gör fast oändligt mycket snabbare. Hon kan skapa sin egen representation och med den vidta åtgärder och ge svar.

Amelia finns redan på ett antal företag och myndigheter i Sverige, vilka är dock än så länge hemligt. I andra länder jobbar hon bland annat med it-support, på bank eller ger råd om kosmetika. Amelia laddas inte med all upptänklig data utan programmeras, beroende på var hon ska arbeta, med uppkopplingar mot relevanta databaser.

Amelia kan användas i alla interaktioner med människor. Det kan vara i dialogen med kunder, medborgare, medarbetare eller leverantörer. Hon ska fungera som en i teamet och läras upp som alla andra nya medarbetare och ges möjlighet att utvecklas.

Även inom andra områden är AI aktuellt. Finansinspektionen prövar just nu om de ska godkänna en fond helt baserad på AI. Godkänns denna fond och blir framgångsrik kommer den med största sannolikhet att följas av flera. Vad det fortsatta utvecklandet och lanserandet av Amelia och andra robotar med AI kommer att få för effekter på finansbranschen återstår att se. Kommer investerare att fortsatt vilja betala för ekonomisk rådgivning och förvaltning om en robot gör jobbet både billigare och bättre?

I en nära framtid är det främst enkla arbetsuppgifter som försvinner när Amelia ”anställs”. Men hur det blir i förlängningen är svårt att sia om. Det är tufft att konkurrera med någon som jobbar dygnet runt, aldrig behöver vara ledig och som kan hantera 100 samtal samtidigt. Samtidigt innebär teknologin att nya typer av jobb och roller skapas.

Vad tror du om framtidens arbetsmarknad inom finansbranschen? Hur påverkar digitaliseringen din arbetsplats?

Skriv gärna och berätta!

Marie Löök Birgersson, utredare

Kommentarer inaktiverade för Vem är rädd för Amelia?

Hur säkerställer vi finansanställdas kompetensutveckling i en allt mer digitaliserad bransch?

Har planerad kompetensutveckling genomförts, grafUnder Almedalsveckan arrangerade Finansförbundet ett seminarium om behovet av kompetensutveckling i en allt mer digitaliserad bransch. Den tekniska utvecklingen är en viktig drivkraft till produktivitetsutveckling, för en modern konkurrenskraftig finansbransch behövs digitala innovationer. Men den tekniska utvecklingen innebär också att efterfrågan på digital kompetens kommer att öka.

För att hänga med i kompstensskiftet behöver våra medlemmar kontinuerlig kompetensutveckling under sitt arbetsliv, deras arbetsmarknad kommer att kräva det. Anställda i finansbranschen ska känna sig rustade för framtidens arbete.

Vad beror det på att kompetensutveckling inte genomförs?Tyvärr får anställda i finansbranschen dåliga förutsättningar för att upprätthålla sin kompetens i takt med arbetsuppgifternas utveckling. På seminariet i Almedalen presenterade vi vår nya kompetensutvecklingsundersökning som visade att visar att nästan 40 procent av all planerad kompetensutveckling ställs in.

Varför ställs den in? Arbetsbelastningen är för hög. Den höga arbetsbelastningen för med sig att kompetensutveckling prioriteras bort. Våra medlemmar vittnar om ökad stress, de mår dåligt och blir sjuka av sitt arbete. Allt färre får göra allt mer.

Har du ägnat dig åt inläsning i samband med kompetensutveckling?I vår undersökning ser vi även att ansvaret för kompetensutveckling i allt högre utsträckning läggs på den enskilda medarbetaren, men det finns eller ges inte tid eller möjlighet för kompetensutveckling på ordinarie arbetstid. Istället får anställda sig åt inläsning i samband med kompetensutveckling på sin fritid. 40 procent vittnade om att detta skedde helt eller delvis på deras fritid. Det handlar om anställda som får plugga till prov och nödvändiga licenseringar samtidigt som de tar hand om hem och familj, det är medarbetare som får välja bort en middag med sina vänner för att obetalt studera till en utbildning som är nödvändig för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Har du och din chef gjort en plan för din kompetensutveckling?Och vad gör arbetsgivaren? Det verkar inte heller finnas något strategiskt tänk kring anställdas kompetensutveckling. Endast 50 procent av de finansanställda uppger att de har en individuell kompetensutvecklingsplan.

Anställda i finansbranschen ges inte goda förutsättningar för att möta framtidens arbete, vi upplever att det från arbetsgivarens håll inte är en fråga om brist på resurser eller möjlighet att frigöra tid, det finns resurser, medel till att anställda fler och investera i kompetensutveckling. Det är en fråga om prioriteringar.

Seminariepanelen var rörande överens om att kompetensutveckling är nödvändigt. Eva Nordmark från TCO betonade vikten av kontinuerlig kompetensutveckling under yrkeslivet för att fortsätta hålla sig anställningsbar, för att kunna byta jobb, ”tryggheten ligger inte i det jobb du har, utan de jobb du kan få” sa Eva under seminariet. Gith Bengtsson HR-chef på Swedbank betonade även hon vikten av kompetensutveckling, de enkla jobben idag är redan mer komplexa än de var igår, digitaliseringen kräver ständig kompetensutveckling”. Arvid Ahrin från Nordic Financial Unions betonade det fackliga ansvaret i omställningsprocessen och lyfte frågan: ”vem tar vara på den sociala dimensionen i den teknologiska utvecklingen?”

Hur ser det ut hos dig? Har du fått ställa in din kompetensutveckling det senaste året?

Karin Kristensson, utredare

Kommentarer inaktiverade för Hur säkerställer vi finansanställdas kompetensutveckling i en allt mer digitaliserad bransch?

Idag röstar riksdagen om en ny flyktingpolitik

Kollegor i finansbranschen

Många utrikesfödda akademiker får inte arbeten som stämmer överens med deras kvalifikationer. Vissa av dessa är ekonomer, och skulle kunna arbeta i framtidens finansbransch.

Igår fick jag ett mejl från UNHCR om att rekordmånga människor är på flykt, 24 personer tvingas lämna sina hem – varje minut. Idag förväntas riksdagen ta beslut om en ny flyktingpolitik. En politik med tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad möjlighet till familjeåterförening.

Det finns mycket jag skulle vilja skriva om migrationsförslaget, om innebörden av begränsad familjeåterförening, om barn och mammor som istället för att säkert återförenas med sin familj i Sverige och börja bygga upp ett liv – tvingas följa efter pappor på samma livsfarliga båtfärd över medelhavet. Jag skulle vilja skriva om Amnestys oro över att kvinnor som tvingas på flykt riskerar att utsättas för sexuella övergrepp, våld och människohandel.

Förslaget har mött stor kritik, alla remissinstanser är negativa, det kritiseras för att bryta mot asylrätten, för att vara inhumant, det kritiseras ur ett arbetsmarknadsperspektiv, för att försvåra nyanländas etablering. Jag ska i denna text försöka hålla mig till arbetsmarknaden.

Den nya politiken innebär att du som flyr till Sverige, och får asyl, beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd på tretton månader.

Men sen? Om du har ett arbete beviljas du ett permanent uppehållstillstånd när det tillfälliga löper ut. Då får du stanna. Jobb är det enda sättet att få ett permanent uppehållstillstånd. Knappast incitament för att utbilda sig, ta en praktikplats, skapa ett närverk, hitta rätt arbete. Förslaget skapar incitament för att få ett arbete, första bästa, inte rätt arbete.

Vi opinionsbildar mycket om behovet av utbildning, kompetensutveckling – att anställda ska rustas med rätt kunskaper för att möta framtidens digitala arbetsmarknad. Vem kommer att vilja investera i denna utbildning? Det är inte en särskilt effektiv investering om personen inte får stanna i landet – varken för stat, arbetsgivare eller individ. Tiden är för knapp, det gäller att så snabbt som möjligt få första bästa jobb. Validering, att lära sig svenska, kompletterande utbildning. Det prioriteras bort.

För att inte tala om den osäkerhet, den beroendeposition och den möjlighet som öppnas upp för oseriösa arbetsgivare, även om förslaget kräver löner med kollektivavtalsnivå.

Det är rent ut sagt usel arbetsmarknadspolitik, och går stick i stäv med regeringens paroll om att vi ska ta tillvara kompetensen hos de som kommer till Sverige.” skriver TCOs utredare Åsa Odin Ekman, och jag kan inte annat än hålla med.

Jag får ett ständigt inflöde av rapporter om att den svenska arbetsmarknaden blir allt mer tudelad, att bland personer födda utanför Europa ökar arbetslösheten och utrikesfödda utgör nu mer än hälften av de inskrivna arbetslösa, jag får rapporter om diskriminering och utanförskap, om nyanlända som inte får ett arbete, jag läser om utrikesfödda akademiker som inte får arbeten som stämmer överens med deras kvalifikationer. Vissa av dessa är ekonomer, och skulle kunna arbeta i framtidens finansbransch.

Dagens omröstning i riksdagen kommer knappast göra utsikterna bättre för de som kommer till Sverige och vill arbeta, vill utbilda sig och möta framtiden.

Karin Kristensson, utredare

Kommentarer inaktiverade för Idag röstar riksdagen om en ny flyktingpolitik

Rätten att koppla ned

Kvinna surfar i mobilen

Är det okej att koppla ned under kvällar, helger och semester eller förväntas du som anställd att vara tillgänglig även på ledig tid?

Gränsen mellan privatliv och arbetstid suddas ut allt mera. Många anställda svarar på jobbmail på fritiden och surfar runt på nätet i jobbsyfte på sin lediga tid. Ibland är det svårt att koppla av, ibland vill man inte koppla av.

I Frankrike har man tagit allas rätt till att slappna av ett steg längre och gjort lag av frågan. Numera är det olagligt för arbetsgivare och anställda att skicka jobbmail efter kontorstid, på helger och på semestern. Förbudet gäller företag med 50 eller fler anställda.

I Frankrike är utbrändhet ett stigande problem. Alla studier visar att det är mycket mer jobbrelaterad stress i dag jämfört med förut och att stressen är konstant.

Anställda lämnar fysiskt kontoret men de lämnar inte jobbet. De är fortfarande fast som med ett elektroniskt koppel, som en hund. Sms, meddelanden och mail. Till slut bryter man ihop, enligt Benoit Hamon vid Frankrikes nationalförsamling.

Den nya lagen innebär att företagen måste se till att de anställdas jobb inte ”spiller över” på fritid och privatliv. Tanken är att motverka att gränsen mellan privatliv och jobb blir allt suddigare.

Forskaren Jon Whittle är med i ett engelskt projekt där man tittar på hur digital teknologi påverkar balansen i arbetslivet. Enligt honom kan de anställda känna sig ännu mera stressade vid tanken på att komma tillbaka till en uppsjö av mail. Han menar att jobbrelaterat välbefinnande är mycket större än att stoppa mail efter kontorstid. Mailen är ett sätt att kommunicera. Det verkliga problemet är kulturen att man hela tiden måste göra mer och vara bättre än konkurrenterna.

Resultatet från den kommande arbetsmiljöundersökningen bland Finansförbundets medlemmar ger ingen enhetlig bild. 44 procent är positivt inställda till att läsa jobbmail utanför ordinarie arbetstid. 33 procent tycker det är negativt och 23 procent vet ej. En av fem uppger att de förväntas vara tillgänglig även på ledig tid medan fyra av tio aldrig läser jobbmail efter att de lämnat jobbet.

Det är inte bara Frankrike som vill göra något åt den ökande ohälsan på grund av jobbstress. De tyska företagen Volkswagen och Daimler har börjat blockera jobbmail för sina anställda efter arbetstid. För att värna om semestern och motverka stress vill Tysklands arbetsmarknadsminister Ursula von der Leyen reglera möjligheterna att läsa jobbmail på fritiden.

I Sverige visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket att sju av tio oroar sig för någon de anser riskerar att bli sjuk på grund av jobbstress. En enkätundersökning från Arbetsmiljöverket visar att arbetsgivare i högre grad än arbetstagare svarar att anställda har ett eget ansvar om de känner sig stressade av jobbet och att stressjukdom främst orsakas av människors livspusslande och privata situation.

Frågan vad som orsakar jobbstress och arbetsrelaterad ohälsa är långtifrån löst och diskussionerna lär fortsätta. Det återstår att se vad som konkret kommer att hända i Frankrike i och med införandet av den nya lagen. Den som bryter mot lagen får i nuläget inget straff, vilket kan resultera i att många fortsätter som förut.

Vad gör din arbetsgivare för att jobbet inte ska flyta ihop med ledighet och privatliv? Eller är det ditt eget ansvar? Är det okej att koppla ned på kvällar och helger eller förväntas du som anställd att vara tillgänglig även på ledig tid?

Skriv gärna och berätta!

Marie Löök Birgersson, utredare

Kommentarer inaktiverade för Rätten att koppla ned

Fackliga rättigheter i världen

Världskarta över fackliga rättigheter

Situationen för arbetstagare har blivit sämre på alla världens kontinenter, visar världsfacket ITUC:s rättighetsindex 2016 som publiceras idag.

Idag släpper världsfacket ITUC rapporten ”Global Rights Index 2016”. Rapporten listar bland annat brott mot ILO:s kärnkonventioner 87 om förenings- och organisationsfrihet, samt 98 om rätten att organisera sig och förhandla kollektivt. Under min tid i Chile fick jag ofta höra att landet blivit anmält till ILO för att ha brutit mot dessa två konventioner. När jag frågade fackligt aktiva vilken del i den chilenska arbetsmarknadslagstiftningen de upplever som mest begränsande för fackets utveckling fick jag nästan alltid samma svar: ”Att vi endast är tillåtna att förhandla på företagsnivå!”. Chile har fått stor kritik för att kollektiva förhandlingar är begränsade till lokal nivå, och även för att inskränka på fackföreningars frihet. För att nå fackliga framgångar måste man vara många, välorganiserade och framför allt fria!

I rapporten från Världsfacket ITUC rankas hur 141 av världens länder respekterar mänskliga rättigheter i arbetslivet, i lagen och i praktiken. Thailand, Turkiet och Kambodja är länder som brukar rankas negativt på denna lista, och så även i år. Populära semesterresemål för många svenskar. Dåliga arbetsvillkor, farlig arbetsmiljö, hot, fängelse och trakasserier är vardag för många arbetstagare och fackligt aktiva i dessa länder. En vardag som är svår att tänka sig för oss i Sverige. Jag uppmanar inte till bojkott av dessa vackra länder som till stor del lever på turismen. Men varje resenär bör ha en medvetenhet om det land man väljer att spendera sin semester i. En medvetenhet om de usla arbetsförhållanden servitören har som serverar mat på restaurangen, städerskan som städar rummet eller receptionisten på hotellet. De har troligtvis varken lön eller semesterdagar för att kunna spendera sin tid på samma sätt som svenska Thailandsresenärer. Ett fackligt engagemang är i många fall helt otänkbart. De personliga riskerna är för stora. Något vi bör vara medvetna om det när vi är ute och reser!

ITUC har länge onämnt Colombia som det farligaste landet och även i år toppar de listan över flest mord på fackligt aktiva. Varje år mördas ett tiotal fackföreningsmän- och kvinnor i landet. För två veckor sedan lämnade jag Medellín i Colombia efter att ha rest runt en månad i landet. Medellín har sedan länge haft ryktet om sig att vara en av världens farligaste städer men på senare år har både staden och landet lyft sig från sin konfliktfyllda historia där det har pågått ett allas mot allas-krig mellan polisen, narkotikakarteller, gerillor och paramilitära arméer som dödar varandra. Numera är Colombia ett relativt säkert land med en växande turism och myndigheter som har en större kontroll i landet. Narkotikakartellerna är nästintill obefintliga, regeringen för fredssamtal med FARC-gerillan och våldet i landet minskar. Jag hoppas innerligt att denna positiva utveckling också kommer att märkas för Colombias fackföreningsaktiva. Det är inte längre ett farligt land för den enskilde invånaren eller den semestrande turisten. Jag hoppas innerligt att det inte heller kommer att vara det för den facklige aktivisten!

Oavsett om det handlar om arenabyggen i Qatar och Ryssland, begränsning av kollektiva förhandlingar i Chile, semestrande svenskar i Thailand eller mord på fackligt aktiva i Colombia, vet vi att rösterna från förtryckta fackföreningsaktivister och arbetstagare når alla världens hörn. Att fackliga rättigheter inskränks runt om i världen är inget undantag. Det är inte något felsteg i den historiska utvecklingen. Det existerar och kommer att göra det så länge vi inte gör något åt det. Vi måste se klart och handla!

Sanningen är att världen behöver fria fackföreningar. Inte bara för att värna om mänskliga rättigheter i arbetslivet, utan också för att skapa jämlikare samhällen och minska klyftorna. Det finns ett tydligt samband mellan svaga fackföreningar och ekonomisk ojämlikhet. Fria fackföreningar kan påverka fördelning av inkomster och hjälpa människor ut ur fattigdom. Det stärker friheten och demokratin i våra samhällen, och leder till ett bättre liv för allt fler.

Leo Essemyr, förtroendevald 

Kommentarer inaktiverade för Fackliga rättigheter i världen